Frånträdande från avtalet

5.1 Ansvar för defekter hos varorna regleras av bestämmelserna i §622 och §623 i civillagen. Säljaren hanterar konsumentklagomål i enlighet med Slovakiens lagstiftning, särskilt lag nr. 250/2007 Coll., Slovakiens civillag och giltiga rättsliga bestämmelser.

5.2 För alla varor som köps på grundval av civilrättsliga förhållanden är garantiperioden i enlighet med Slovakiens lagstiftning, såvida inte Slovakiens lagstiftning föreskriver en kortare period för vissa typer av varor. Garantiperioden börjar den dag varan tas emot av köparen. 5.3 Garantiperioden gäller även för förbrukningsvaror vars livslängd eller användbarhet annars är begränsad av lagliga regler eller normer.

5.4 Garantin täcker inte defekter och skador orsakade i samband med normalt slitage, köparens eller en tredje parts handlingar efter att köparen har tagit över varorna, oprofessionell och slarvig hantering, överdriven belastning, mekanisk skada eller slitage, användning av varorna i strid med dess bruksanvisning eller syfte , underlåtenhet att följa reglerna för användning, underhåll eller lagring i händelse av naturkatastrofer, oprofessionell eller felaktig montering eller installation, på grund av underlåtenhet att utföra regelbundna underhålls- och serviceinspektioner (om det anges i bruksanvisningen) för varor (skidor, pjäxor, bindningar).

5.5 Köparen tappar garantin även om förseglingen på varorna tas bort eller kunden ingriper i varorna själv.

5.6 Köparen kan lämna in ett klagomål:
- personligen på adressen
www.mardosport.se, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakien genom att presentera varorna och inköpsbeviset
- genom att skicka varorna tillsammans med andra handlingar (särskilt inköpsbeviset) till adressen
www.mardosport.se, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakien med kurier och inte med postförskott! Det är nödvändigt att bifoga en kopia av inköpsbeviset (fakturan) till varorna och vi rekommenderar att du bifogar det ifyllda returformuläret.  

VAROR FÖR BYTE/RETUR/KLAGOMÅL ska du skicka med KURIER.
Vi accepterar inte e-postpaket och dessa kommer inte att omhändertas.

5.7 Köparen ska bifoga ett läsbart original eller en kopia av inköpsbeviset för varan och ska tillhandahålla en detaljerad beskrivning av felet och på vilket sätt felet manifesterar sig. Varorna ska levereras i rent skick och med allt tillbehör som medföljer varorna.

5.8 Säljaren kommer att utfärda en bekräftelse till konsumenten när han gör ett klagomål. Om klagomålet tillämpas med fjärrkommunikation måste säljaren leverera en bekräftelse på att klagomålet tillämpats senast tillsammans med ett dokument om att klagomålet är avklarat. Bekräftelsen på tillämpningen av klagomålet behöver inte levereras om konsumenten har möjlighet att bevisa tillämpningen klagomålet på annat sätt. Det är inte möjligt att bedöma klagomålet utan att presentera varorna.

5.9 I händelse av ett fel som kan åtgärdas har köparen rätt att få dettta korrigerat gratis, i god tid och på rätt sätt. Säljaren är skyldig att eliminera defekten utan onödigt dröjsmål. Istället för att eliminera defekten kan köparen begära byte av artikeln, eller om defekten endast gäller en del av varan, en ersättning av varan, om det inte medför säljaren oproportionerliga kostnader på grund av varans pris eller defektens allvar. Istället för att eliminera defekten kan säljaren alltid ersätta den defekta produkten med en utan defekt, om detta inte orsakar allvarliga svårigheter för köparen. I händelse av en defekt som inte kan åtgärdas och som förhindrar att saken används som samma vara utan defekt, har köparen rätt att byta ut varan eller har rätt att återkalla avtalet. Samma rättigheter tillhör köparen om defekten avlägsnas, men köparen kan inte använda varan ordentligt på grund av att felet återkommer efter reparation eller på grund av ett större antal fel. Vid andra irreparabla fel har köparen rätt till en rimlig rabatt på artikelns pris.

5.10 Säljaren ska utfärda ett dokument om hanteringen av klagomålet senast 30 dagar från tillämpandet av klagomålet i enlighet med konsumentskyddslagen och lagstadgade bestämmelser. Köparen bekräftar och samtycker till att beviset på klagomålets tillämpande och hanteringen av klagomålet också kan levereras till köparen via e-post. Efter avslutad klagomålsförfarande, liksom på grundval av köparens begäran tillhandahållen via e-post, sms eller på annat lämpligt sätt, är köparen skyldig att ta över de begärda varorna från säljaren inom 15 dagar, om klagomålet löstes genom reparation, rabatt, utbyte av varor (nya varor ) eller genom avslag av klagomålet.

5.11 Om köparen inte tar över varan inom 30 dagar efter hanteringen av klagomålet eller inom 30 dagar från dagen för upprepad leverans av varan till köparen eller inte tar emot den inom samma tidsfrist på säljarens utmaning efter avslutat klagomål på köparens kontaktadressen, har säljaren rätt att kräva av köparen en summa motsvarande den normala hyra som betalas av säljaren, beroende på plats, tid och område i det utrymme där varorna som inte tas över av köparen lagras.

FORMULÄR FÖR KLAGOMÅLSPROTOKOLL för nedladdning HÄR (klicka för att ladda ner)