Dataskydd

6.1 Detta uttalande om skydd av personuppgifter gäller endast onlinebutiken  www.mardosport.se ägs av företaget SKI MOUNTAINS s. r. o., som i detta uttalande även är administratör av personuppgifter (nedan kallad "administratör") för den person som registrerats.

6.2 Subjektet för personuppgifter är användaren av webbutiken www.mardosport.se, som har fyllt i och skickat beställningen i denna webbutik eller ingått ett köpesavtal med administratören.

6.3 Vid lagring av personuppgifter följer administratören lag nr. 18/2018 Coll. Om skydd av personuppgifter och relaterade normer, särskilt Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning nr 182/2011 2016/679 från den 27:e april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende till behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Administratören samlar in vissa personuppgifter som anges nedan, vilka är nödvändiga främst för genomförandet av rättigheter och skyldigheter som följer av order och köpesavtal som härrör från driften av onlinebutiken på www.mardosport.se eller för utveckling av tjänster som erbjuds och förbättrad hanterbarhet av denna webbutik, förenkling av inköpsprocessen osv.

6.5 Den registeransvarige behandlar personuppgifter i elektronisk form på ett automatiserat sätt eller i tryckt form på ett icke-automatiserat sätt.

6.6 Administratören samlar inte in känsliga eller speciella personuppgifter om egendom och tillgångar, nationellt, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i politiska partier, religion, hälsa, sexuell läggning osv.

6.7 Subjektets personuppgifter behandlas av administratören vid behov för att utöva de rättigheter och skyldigheter som följer av beställningar och köpesavtal, medan kunden eller den andra avtalsslutande parten är subjektet för personuppgifterna. Detta görs på grundval av art. 6.1.B) och 6.1.c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 2016/679 från den 27:e april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR), som möjliggör för den registeransvarige att utföra avtalet och använda tjänsterna av det registrerade subjektet, det är ett samtycke av OPT-OUT-typen, eller ett särskilt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, beviljat i beställningsformuläret av webbutiken www.mardosport.se.

Genom att ge särskilt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och instruktion om laglig behandling förklarar den registrerade att han/hon är medveten om sina rättigheter, särskilt:

 • Rätten att begära åtkomst till sina personuppgifter från den registeransvarige,

 • Rätten att begära rättelse av sina personuppgifter i händelse av felaktigheter.

 • Rätten att kräva radering av sina personuppgifter eller begränsning av deras behandling,

 • Rätten att invända mot behandlingen av sina personuppgifter,

 • Rätten till noggranhet av sina personuppgifter,

 • Rätten till återkallande av det samtycke som ges när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på det samtycke som gavs innan det dragits tillbaka,

 • Rätten att lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter av den registeransvarige till tillsynsmyndigheten, som är Byrån för skydd av personuppgifter.

6.8 Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra sin policy för skydd av personuppgifter för att återspegla dennes nuvarande sätt att skydda personuppgifter. I händelse av en sådan ändring kommer subjektet att meddelas, t.ex. genom att publicera i affärsvillkoren på internetbutiken www.mardosport.se.

6.9 Alla personuppgifter samlas in av personuppgiftsansvariga från subjekt på frivillig basis, med undantag för uppgifter som är nödvändiga för dokumentationen av skatte- och bokföringsregister från registeransvarige till offentliga myndigheter eller för att fullgöra sina skyldigheter.

6.10 Subjektet för personuppgifter kan begära administratören att radera, ändra eller korrigera personuppgifter eller återkalla samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål via e-post på info@mardosport.se.

6.11 Administratören samlar endast in uppgifter på grundval av ett juridiskt skäl, de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av rättigheter och skyldigheter som följer av beställningar och köpesavtal som slutits med kunden och subjektet för personuppgifter i webbutiken www.mardosport.se. Det gäller följande uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av affärsförbindelser och juridisk registrering:

 • Namn och efternamn (för ett företag även dess namn, företagets identifieringsnummer och momsnummer)

 • Adress / faktureringsadress,

 • Leveransadress,

 • E- postadress,

 • Telefonnummer.

Administratören samlar inte in några andra uppgifter eller för något annat syfte än vad som är lagligt. I de fall där sådan information skulle samlas in av administratören görs detta på grundval av samtycke från den personuppgiftsinnehavaren (t.ex. särskilt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, beviljat i beställningsformuläret för onlinebutiken www.mardosport.se).

6.12 Administratören förbinder sig att inte tillhandahålla de överlåtna personuppgifterna som beskrivs i föregående stycke till en tredje part (med undantag för administratörens avtalsbehandlare) även för ett kommersiellt erbjudande som inte är relaterat till onlinebutiken www.mardosport.se utan samtycke från de berörda personuppgifterna. Den registeransvarige förbinder sig vidare att ta bort personuppgifter från databasen på begäran av den personuppgiftsinnehavaren och utan att ange skäl, men med undantag för de som är relaterade till skyldigheten att identifiera kunden med avseende på skattelagstiftningen och de som ligger vid tidpunkten för radering i administratörens säkra säkerhetskopieringsdatabaser.